За програмата

Програма "Обучение на обучители":

 • Обхваща целия процес на планиране и реализация на обучителни дейности.
 • Насочена е директно към обучителната дейност в бизнес среда.
 • В програмата се демонстрира богата и разнообразна методология, която участниците могат незабавно да приложат в работата си като обучители.
 • Учебните материали дават отлична теоретична основа за всеки професионален обучител. Разработени са специално за програмата и са съобразени с нейното съдържание.

Цели:

 • Да формира у участниците знания и умения за планиране, осъществяване и оценяване на обучителни дейности за възрастни.
 • Да развива знания и умения за прилагане на методите за обучение чрез опит и преживяване.
 • Да развива нагласите на участниците за партньорски взаимоотношения с клиентите на обучителни услуги – организации и обучаеми.

Защо при нас?

 • Вече 20 години ние разработваме и предлагаме различни обучителни дейности за възрастни - професионални и академични програми, вътрешнофирмени обучения, отворени програми и курсове и др.
 • Използваме активно know - how на дългогодишния ни партньор The Open University, UK.
 • Във всички програми прилагаме модерни интерактивни методи на обучение, разработваме и прилагаме e-learning елементи.
 • Преподавателите са с дългогодишен професионален опит като обучители.
 • Имаме богат опит в разработването на програми “Обучение на обучители” за организации от различни браншове (финанси, енергетика, металургия, тежка и лека промишленост, търговски и др.).
 • Вече реализирахме успешно 17 издания на програмата и те доказаха нейната ефективност.

За кого е предназначена?

 • специалисти, които провеждат или възнамеряват да провеждат обучения на възрастни, независимо в каква област;
 • професионалисти, които имат опит като обучители и искат да сертифицират своята компетентност;
 • обучители, които биха искали да систематизират натрупания си опит;
 • специалисти от отделите „Човешки ресурси” и „Обучение и развитие”, които са ангажирани с дейности по обучение и развитие на хората в организациите.

Успешно завършилите програмата:

Познават:

 • принципите на обучение на възрастни;
 • стиловете на учене;
 • методите за оценка на потребностите от обучение;
 • обучителните методи, приложими при обучение на възрастни;
 • основните принципи на вербалната и невербалната комуникация;
 • основните принципи на управлението на груповата динамика;
 • различни подходи и инструменти за поддържане на ангажираността и мотивиране на участниците в обученията;
 • методите за оценка на резултатите от обучение.

Могат:

 • да определят потребностите от обучение;
 • да формулират цели и да планират резултати от обучение;
 • да определят учебно съдържание;
 • да избират, планират и прилагат различни обучителни методи съобразно конкретните цели на обучението и характеристиките на групата;
 • да провеждат обучения в зала и онлайн;
 • да фасилитират научаването и груповия процес;
 • да оценяват резултатите от проведено обучение.