Проведени обучения

ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ (с продължителност от 1 до 3 дни)

Обучения за висши мениджъри

 • Системно мислене
 • Мениджърът като рефлексивен практик. Саморефлексия и самопознание
 • Лидерски умения за топ мениджъри
 • Ситуационно лидерство и умения за мотивация
 • Лидерство чрез пример
 • Изграждане на конструктивна организационна  култура
 • Маркетинг
 • Управление на проекти
 • Управление на промяна
 • Управление на иновациите
 • Организация и управление на човешките ресурси
 • Комуникация и управление на информацията

Обучение за линейни мениджъри

 • Създаване и управление на екипи
 • Мотивация и ангажираност
 • Управление на времето и самоуправление
 • Управление на промяната
 • Ефективно използване на ресурсите и управление на качеството
 • Трудовоправни отношения за неюристи
 • Управление на виртуални екипи
 • Управление на изпълнението на дейността      
 • Интервю техники и умения за ефективен подбор
 • Ефективно управление на работни срещи

Обучения за служители от всички нива

 • Екипна работа
 • Умения за презентиране
 • Управление на конфликти
 • Лична ефективност
 • Комуникативни умения
 • Обучение на обучители
 • Менторство

Обучения за подразделения по продажбите

 • Ефективни продажби по телефона
 • Умения за водене на преговори
 • Обслужване, ориентирано към клиента
 • Продажбени умения