Съдържание

Програмата включва следните теми:

І. Обучение на хора с опит

 • Роли и отговорности на обучителя  Необходими познания, умения и нагласи на ефективния обучител
 • Ученето при възрастните. Цикъл на обучение/ тренинг. Цикъл на учене чрез опита
 • Индивидуални различия и стил на учен

ІІ. Оценка на потребностите от обучение

 • Обучението в системата за управление и развитие на хората
 • Връзки с целите и потребностите на организацията
 • Методи за събиране на информация
 • Анализ на потребностите

ІІІ. Дизайн на обучение и тренинг

 • Формулиране на цели и резултати
 • Определяне на учебно съдържание
 • Избор на методи
 • Съставяне на план на обучителните дейности
 • Разработване на материали
 • Източници и ресурси
 • Особености при дизайн на онлайн обучение

ІV. Провеждане на обучение

 • Вербална и невербална комуникация
 • Умения за говорене пред аудитория на живо и в онлайн среда
 • Управление на времето
 • Управление на груповия процес
 • Работа с “трудни” участници
 • Даване и получаване на обратна връзка
 • Прилагане на различните методи: дискусии,  ice breakers, работа в малки групи, работа по казус, ролеви игри и т.н.
 • Специфика на обучението в онлайн среда

V. Оценка на резултатите от обучение

 • Цели на оценяването
 • Заинтересовани страни
 • 5 - етапен модел на проследяване на резултатите от обучението
 • Методи за оценка на резултатите
 • Разработване на въпросници и конструиране на въпроси