Вътрешнофирмени обучения по поръчка

Тези обучения са подходящи за корпоративни групи от служители, които имат потребност от интензивно развитие на конкретни умения, в съответствие с актуалните потребности на организацията.

Екипът предлага партниране на организациите за разработване и осъществяване на различни обучителни дейности. Може да се разработят кратки обучения  (1-2-3 дни) или цялостни обучителни програми. Програмите може да включват следните дейности и елементи:

Етап І – Оценка на потребностите

Оценката на потребностите се осъществява с различни методи, които се избират и договарят с организацията – поръчител. Те могат да бъдат:

 • Интервюта с висши мениджъри или ключови фигури в организацията;
 • Фокус групи с потенциални участници в обученията;
 • Анкети с потенциални участници в обученията;
 • Оценка на знания и умения – входящо ниво;
 • Анализ на документи и резултати от оценка на изпълнението на дейността за определен период.

Етап ІІ – Разработване  на обучителните дейности

На база резултатите от оценката на потребностите се разработва окончателен дизайн на обучителните дейности (тренинг -семинари, програми и др.)

Обучителните програми може да включват следните елементи:

 • Тренинг – семинари, стъпващи на методологията „обучение чрез опит”;
 • Работа в електронна платформа – предоставяне на обучителни ресурси (учебни текстове, статии, тестове и др.), дискусии, разработване на самостоятелни или групови задания, обратна връзка и оценяване на задания;
 • Разработване на практически задания;
 • Дейности в работни групи по методологията „обучение чрез действие” (action learning);
 • Оценяване и сертификация: участието във всички обучения се удостоверява със сертификати.

Етап ІІІ – Осъществяване на обученията

Методологията на обученията е основана на модел за учене чрез собствен опит и принципите за обучение на действащи професионалисти. Те се структурират така, че да включват всички аспекти на ученето – преживяване, рефлексия, концептуализиране и действия – в интерактивен процес, съответен на обучителната ситуация и съдържание.  Основата за наблюдение и рефлексия е опитът, натрупан в практиката на участниците и в учебните дейности. Водещите управляват и подпомагат  размислите, за да бъде извлечена същината и да бъде свързана с различни теоретични модели. Следващата стъпка е тя да бъде сведена до конкретни умения, които провокират промяна в поведението и нагласите.

Използват се активни и интерактивни методи на обучение:

 • експозета
 • демонстрации
 • интерактивни упражнения
 • учебни филми
 • работа по казуси
 • дискусии
 • работа в малки групи
 • симулации
 • инструменти за самооценка
 • практически задания

Етап ІV – Оценка на резултатите от обученията

Оценката на резултатите и ефективността на обученията може да се осъществи с помощта на различни методи:

 • Оценка на реакцията на участниците посредством анкети за обратна връзка;
 • Оценка на знанията и уменията на участниците чрез тестове, задания, участие в екипни дейности и др.
 • Анализ на приложението на новите знания и умения на работното място чрез фокус групи, оценка на изпълнението на дейността и др.
 • Анализ на промяната в организационните резултати в следствие на проведените обучения, посредством интервюта, анализ на данни, анализ на тенденциите и др.