За програмата

Програма "У.Т.Р.Е. Мениджмънт":

Какво работят мениджърите? Какво трябва да знаят и да могат? Кои са добрите мениджъри? Какво ги отличава от останалите? Ако зададем тези въпроси на 100 мениджъри ще получим 100 различни отговора, но в тях ще има и много общо.

Програма "У.Т.Р.Е. Мениджмънт" е фокусирана върху основните знания, умения и нагласи, необходими за успешното изпълнение на мениджърската роля.

Програмата е създадена въз основа на:

 • Повече от 17 години опит в проектиране и реализация на отворени и вътрешнофирмени програми за обучение и развитие на лидери и мениджъри.
 • Опит, натрупан в обучението на повече от 6 000 мениджъри от всички сектори на бизнеса, публичната администрация и неправителствения сектор.
 • 17 години опит от реализация на професионални и магистърски програми по мениджмънт и работа с ноу-хау на The Open University Business School, UK и Institute of Leadership and Management, UK.
 • Професионални стандарти по мениджмънт (National Occupational Standards for Management and Leadership), UK.
 • Мениджърските компетенции, описани в Информационна система за оценка на компетенциите MyCompetence, разработена от БСК.

Цели на програмата:

 • Формиране на отговорно и автономно отношение към собствената управленска дейност.
 • Разширяване на разбирането за управленските отговорности, функции и роли, техния контекст и характера на мениджърските действия в организацията.
 • Обогатяване на управленските познания и компетенции с идеи, методи и техники, приложими в разнообразни ситуации.
 • Насърчаване на ръководителите да действат като „мислещи практици“, изучаващи самостоятелно и задълбочено работната среда.
 • Формиране на умения за ефективна комуникация, делегиране и управление на изпълнението на работата.
 • Развитие на лидерските умения и подобряване на лидерските практики.
 • Създаване и поддържане на общност от съмишленици, които се подпомагат взаимно чрез обмяна на опит, идеи и вдъхновение.
 • Изграждане на нагласа за непрекъснато учене и развитие на себе си и на другите.

Ползи от програмата:

 • Развитие на управленското мислене и практики за осъществяване на непрекъснатите подобрения в бизнеса.
 • Развитие на способностите за водене, ангажиране и вдъхновяване на хората и използване на управленски техники за постигане на измерими резултати.
 • Постигане на цели и задачи, синхронизирани с конкретните нужди от развитие на организацията.
 • Укрепване на способностите за изграждане на конструктивна организационна култура.

Методология:

 • Богат спектър от съвременни технологии за обучение:
 • Присъствени тренинг сесии - 5 еднодневни и 1 двудневен семинари (56 учебни часа) в период от 4 месеца
 • Пакет с учебни материали и ресурси
 • Практически задания с обратна връзка - 3 задания
 • Индивидуални консултации и подкрепа
 • Индивидуална работа в електронна платформа, сесии и дискусии от дистанция